Call Center: 02 1054 283 Submit Ticket
Hosting SSD Harddisk

Hosting SSD Harddisk

SSD ย่อมาจาก Solid state drive คือ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่คนกำลังให้ความสนใจจำนวนมาก เป็นการนำหน่วยความจำหลัก มาทดแทนการใช้ฮาร์ดดิสก์ (HDD) แบบเดิม ทำให้ความเร็วในการ Read/Write ข้อมูล เร็วกว่า มีผลทดสอบในการอ่านเร็วกว่า Harddisk ปกติ 3-8 เท่า เขียน เร็วกว่า 2-5 เท่า

Leave a Reply