Call Center: 02 1054 283 Submit Ticket
การตรวจสอบพื้นที่การใช้งาน ต่างๆ

การตรวจสอบพื้นที่การใช้งาน ต่างๆ

การตรวจสอบพื้นที่การใช้งาน ต่างๆ

Step 1

เข้า Login Parallels Plesk ไปที่เมนูบน Statistics

stats

Step 2

ตรวจสอบ Traffic ที่ถูกเรียกใช้ จากส่วนต่างๆ

stats
Step 3

stats

Leave a Reply